THE 7th DAY / Archive

in Memory of Joseph Nicéphore Niépce

and the worldwide first Photography - Mai 1816 - non fixed

PARTICIPATE  I BLOG

 

No_5404.jpg No 5369 Valentina BilokrynytskaThumbnailsNo 5464 Tjaša Šket
V Sloveniji – državi z dvema milijonoma prebivalcev in majhnim knjižnim trgom – leposlovna dela le izjemoma presežejo naklado 1.000 izvodov, zato avtorski oz. prevajalski honorar predstavlja precejšen delež proizvodnih stroškov posamezne publikacije. Ker so stroški nove izdaje že prevedenega dela običajno bistveno nižji od stroškov novega prevoda, so ponatisi prevodov precej pogosti, in tako se včasih zgodi, da so v le nekoliko jezikovno posodobljeni obliki ponatisnjeni celo več desetletij stari prevodi. Nekateri prevodi se sicer ponatiskujejo, ker so postali del kanona nacionalne literature; to npr. velja za tiste Shakespearove drame, ki jih je v slovenščino prevedel Oton Župančič – ponatisi izhajajo vse do danes, čeprav so bile številne izmed dram vmes na novo prevedene. Prevodi predstavljajo precejšen delež slovenske knjižne produkcije, medtem ko slovenski avtorji – tudi klasiki, kot so France Prešeren, Ivan Cankar, Boris Pahor idr. – zelo težko prodrejo na tuje trge.
Od začetka svetovne gospodarske krize v Sloveniji prodaja knjig upada, kar se odraža tudi na višini prevajalskih honorarjev. Javna agencija za knjigo (JAK) sicer izvaja program sofinanciranja prevodov, vendar so zaradi proračunskih rezov na področju kulture tudi njena finančna sredstva vedno bolj omejena. Že pred krizo so se le redki lahko preživljali izključno s književnim prevajanjem, in če se bo trend upadanja honorarjev nadaljeval, bo v prihodnje predvsem za prevajanje zahtevne literature še v večji meri kot doslej veljalo, da bodo prevajalke in prevajalci svoje delo morali dojemati bolj kot poslanstvo v smislu bogatenja slovenske kulture in jezika, medtem ko si bodo vsakdanji kruh morali služiti na drugačen način.
Janko Trupej
In Slowenien – einem Land mit zwei Millionen Einwohnern und einem relativ kleinen Büchermarkt – überschreiten belletristische Werke nur gelegentlich eine Auflage von 1.000 Exemplaren, weshalb die Honorare für Autoren und Übersetzer einen beträchtlichen Teil der Publikationskosten darstellen. Da die Kosten einer Neuauflage eines schon übersetzten Werkes wesentlich niedriger sind als die Kosten eine Neuübersetzung, sind Neuauflagen in der alten Übersetzung nicht selten. Es ist auch oft der Fall, dass schon mehrere Jahrzehnte alte Übersetzungen nur linguistisch überarbeitet und modernisiert werden und dann in einer Neuauflage erscheinen. Einige Übersetzungen werden gewiss deswegen nachgedruckt, weil sie zum Kanon der nationalen Literatur geworden sind, z.B. Shakespeares Dramen, die von Oton Župančič ins Slowenische übersetzt wurden – die Neuauflagen in der alten Übersetzung erscheinen noch heute, obwohl viele von diesen Dramen inzwischen eine neue Übersetzung erfahren haben. Übersetzte Werke stellen einen wesentlichen Teil der slowenischen Bücherproduktion dar, während sich slowenische Autoren – auch Klassiker wie France Prešeren, Ivan Cankar, Boris Pahor u.a. im Ausland nur schwer durchsetzen.
Seit dem Beginn der Bankenkrise erlebt der Bücherverkauf in Slowenien einen Rückgang, was sich auch in den immer niedrigeren Übersetzungshonoraren widerspiegelt. Unter der slowenische Buchagentur (Javna agencija za knjigo, JAK) laufen zwar Programme zur Förderung literarischer Übersetzungen, wegen der Sparmaßnahmen im Kultursektor werden jedoch auch diese Finanzmittel immer knapper. Schon vor der Wirtschaftskrise konnten nur wenige Übersetzer von literarischen Übersetzungen leben. Wenn die Tendenz der sinkenden Übersetzungshonorare anhält, werden sich Übersetzer, noch mehr als schon bisher, als Wohltäter im Dienste der slowenischen Kultur und Sprache identifizieren, denn ihren Lebensunterhalt müssen sie anders verdienen.
(Aus dem Slowenischen von Tjaša Šket)